12.12.10

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΥΤΗΣ


Τις ημέρες τον Χριστουγέννων όλα γύρω μας είναι χαρούμενα. Και τούτο, διότι εορτάζουμε τη γέννηση του Ιησού Χριστού του Σωτήρα του κόσμου, καθώς λέγομε.

Πόσοι όμως από εμάς καταλαβαίνουμε τη σημασία της γέννησης του Χριστού και πόσο θαυμαστά αποτελέσματα έχει για μας αυτή η γέννηση;

Ο Λόγος του Θεού λέγει: “Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς, και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού, και το όνομα αυτού θέλει καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχων ειρήνης. Εις την αύξησιν της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είσθαι τέλος, επί τον θρόνον του Δαβίδ, και επί την βασιλείαν αυτού, διά να διατάξη αυτήν, και να στερεώση αυτήν, εν κρίσει και δικαιοσύνη, από του νυν και έως αιώνος. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο”. Ησαΐας θ:6-7

Ο Χριστός εδόθη από τον Πατέρα Θεό για τον άνθρωπο, για να μπορέσει ο άνθρωπος να απολαύσει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του Υιού του Θεού, ώστε να είναι ευτυχισμένος και να απολαμβάνει ζωή αιώνιο. Η χαρά που μπορεί ο άνθρωπος να απολαμβάνει με το Χριστό δεν είναι πρόσκαιρη, ώστε να περιορίζεται μόνο στις ημέρες της γέννησης του Ιησού Χριστού, αλλά είναι χαρά αιώνια, διότι ο Χριστός ήλθε εις τον κόσμο αυτό και έκαμε κάτι πολύ θαυμαστό και μεγάλο για τον άνθρωπο. Τον λύτρωσε, τον έσωσε από τα δεσμά του σκότους και της αμαρτίας, τον ελευθέρωσε από το θάνατο και την καταστροφή.
Ο Ιησούς Χριστός με τη γέννησή Του στη φάτνη της Βηθλεέμ, φανερώνει ότι είναι έτοιμος να γεννηθεί και πάλι μέσα σε κάθε καρδιά ανθρώπου όσο αμαρτωλός και αν είναι ο άνθρωπος, αρκεί να μετανοήσει και να εκζητήσει το Χριστό Σωτήρα του και Λυτρωτή του.

Ο Ίδιος ο Ιησούς Χριστός έλεγε: “Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, όστις έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει και όστις πιστεύει εις εμέ, δεν θέλει διψήσει πώποτε. Πλην σας είπον, ότι και με είδετε και δεν πιστεύετε. Παν ό,τι μοι δίδει ο Πατήρ, προς εμέ θέλει ελθεί, και τον ερχόμενον προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω, διότι κατέβην εκ του ουρανού, ουχί διά να κάμω το θέλημα το εμόν, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με”. Ιωάννης στ:35-38

Ο Θεός φανερώνει λοιπόν τη μεγάλη Του αγάπη για τον άνθρωπο στέλνοντας τον Υιό Του το μονογενή να γεννηθεί στον κόσμο αυτό από την παρθένο Μαρία, να κηρύξει μετάνοια και επιστροφή εις τον Θεό και τελικά να δώσει τον εαυτό Του θυσία στο σταυρό του Γολγοθά, να χύσει το αίμα Του για την ανθρώπινη αμαρτία, ώστε κάθε άνθρωπος να δικαιούται τη σωτηρία δια του Ιησού Χριστού. Δια τούτο και ο Λόγος του Θεού λέγει: “Και δεν υπάρχει δι’ ουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν”. Πράξεις δ:12

Ως εκ τούτου, εμείς δε θα πρέπει να αρκεσθούμε στα μελομακάρονα και στους κουραμπιέδες, ούτε στο πώς θα ψωνίσουμε τα δώρα μας και με ποιο τρόπο θα δαπανήσουμε το δώρο των Χριστουγέννων. Όλα αυτά βεβαίως καλά είναι, όμως δεν έχουν καμία αξία, εάν δεν εννοήσουμε και καταλάβουμε το τι σημαίνει η γέννηση του Χριστού για τον ίδιο τον άνθρωπο και το μέλλον του. Δια τούτο, επειδή τα περιθώρια έχουν στενέψει και ήδη έχουμε φθάσει στην αρχή της τρίτης χιλιετηρίδας, θα πρέπει να σοβαρευτούμε και να δώσουμε την καρδιά μας στο Χριστό, ώστε να μην εορτάζουμε μόνο τη γέννηση του Χριστού στη Βηθλεέμ κάθε χρόνο, αλλά κάθε μέρα να εορτάζουμε τη γέννηση του Χριστού στην καρδιά μας. Το αποτέλεσμα θα είναι ζωή αιώνιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: