26.9.08

Rita Hayworth
Rita Hayworth (17 Οκτωβρίου 1918 - 14 Μαΐου 1987), που γεννήθηκε Μαργαρίτα Κάρμεν Cansino, ήταν μια ισπανική-American ηθοποιός ο οποίος ανήλθε σε θέση προταγονιστού τη δεκαετία του 1940 ως την εποχή του κυριότερου σεξ σύμβολο. She is listed as one of the American Film Institute 's greatest stars of all time . Είναι θεωρείται ένας από τους American Film Institute είναι μεγαλύτερη αστέρια όλων των εποχών.
Contents Περιεχόμενα [hide]
1 Early career 1 πρώιμα στάδια της σταδιοδρομίας
1.1 From Cansino to Hayworth 1.1 από Cansino να Hayworth
2 Career success 2 Σταδιοδρομίας επιτυχία
3 Marriage to Prince Ali Aga Khan 3 γάμου του πρίγκιπα Αλί Αγά Χαν
4 Divorce and later career 4 Διαζύγιο και αργότερα καριέρα
5 Personal life 5 Προσωπική ζωή
6 Final years 6 τελευταία χρόνια
7 Filmography 7 Φιλμογραφία
8 References 8 Παραπομπές
9 External links 9 Εξωτερικοί σύνδεσμοι
//

[ edit ] Early career [Επεξεργασία] Πρώιμη καριέρα
Margarita Carmen Cansino , better known as Rita Hayworth , was born in Brooklyn, New York , the daughter of Spanish-born flamenco dancer Eduardo Cansino (Sr.) and English/Irish-American Ziegfeld girl Volga Haworth . Μαργαρίτα Κάρμεν Cansino, πιο γνωστό ως Rita Hayworth, γεννήθηκε στο Μπρούκλιν, Νέα Υόρκη, η κόρη του γεν-ισπανικό φλαμένκο χορεύτρια Eduardo Cansino (Sr.) και Αγγλικά / Irish-American Ziegfeld κορίτσι του Βόλγα Haworth.
Hayworth was on stage by the age of six as a member of The Dancing Cansinos , a famous family of Andalusian flamenco dancers working in vaudeville . Hayworth ήταν στη σκηνή από την ηλικία των έξι ετών ως μέλος του χορού Cansinos, μια διάσημη οικογένεια της Ανδαλουσίας φλαμένκο χορευτές που εργάζονται σε βαριετέ. Her father had performed in a dancing duo with his sister Elisa earlier in his career, and later he revived the duo with his daughter Rita as his dancing partner, performing in nightclubs in California and the Foreign Club in Tijuana , Mexico . Ο πατέρας της είχε διεξαχθεί σε ένα χορευτικό δίδυμο με την αδελφή του Elisa νωρίτερα στην καριέρα του, και αργότερα θα αναβιώσει το δίδυμο με την κόρη του Ρίτα, όπως ο χορός εταίρος, το οποίο ασκεί σε νυχτερινά κέντρα στην Καλιφόρνια και την ξένη ομάδα στην Τιχουάνα, Μεξικό. At age 16, already an accomplished professional dancer, Hayworth attracted the attention of film producers and was signed by Fox Studios in 1935, where she appeared mostly in small roles. Σε ηλικία των 16 ετών, ήδη ολοκληρωμένος επαγγελματίας χορεύτρια, Hayworth προσέλκυσε την προσοχή των παραγωγών ταινιών και υπογράφεται από Fox Studios το 1935, όπου και εμφανίστηκε κυρίως σε μικρές ρόλους.

[ edit ] From Cansino to Hayworth [Επεξεργασία] Από Cansino να Hayworth
After her option was not renewed by Fox, Rita Cansino freelanced at minor film studios before signing with Columbia Pictures in 1937. Μετά την επιλογή ήταν να μην ανανεωθεί, με το Fox, Rita Cansino freelanced ανηλίκου σε κινηματογραφικά στούντιο πριν από την υπογραφή με την Columbia Pictures το 1937.
At Columbia Rita Cansino was renamed Rita Hayworth, adding a 'y' to her mother's maiden name of Haworth. Στο Columbia Ρίτα Cansino μετονομάστηκε Rita Hayworth, προσθέτοντας ένα «Υ» για το πατρικό όνομα της μητέρας της Haworth. She also endured a long series of electrology treatments to raise the hairline on her forehead during this period. Έχει επίσης περάσει μια μακρά σειρά Ηλεκτρολογία θεραπείες για την αύξηση του λεπτή γραμμή για το μέτωπο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. After two more years of minor roles, she gave what was called an impressive performance [ citation needed ] in Howard Hawks ' Only Angels Have Wings (1939), as part of an ensemble cast headed by Cary Grant . Μετά από δύο ακόμη χρόνια της ήσσονος σημασίας ρόλους, που έδωσε ό, τι ονομάζεται μια εντυπωσιακή επίδοση [Σημείο αναφοράς που απαιτούνται] στο Howard γεράκια «Μόνο άγγελοι έχουν φτερά (1939), ως μέρος ενός ensemble cast με επικεφαλής τον Cary Grant. Her portrayal of a disillusioned wife sparked the interest of other studios. Η εικόνα ενός απογοητευμένοι γυναίκα πυροδότησε το ενδιαφέρον των υπόλοιπων εταιρειών. Between assignments at Columbia Pictures , she was borrowed by Metro Goldwyn Mayer for George Cukor 's Susan and God (1940) with Joan Crawford and Warner Brothers for the title role in Raoul Walsh 's The Strawberry Blonde (1941) with James Cagney . Μεταξύ αποστολές στο Columbia Pictures, είχε δανειστεί από την Metro Goldwyn Mayer για George Cukor είμαι η Σούζαν και ο Θεός (1940) με την Joan Crawford και η Warner Brothers για τον τίτλο ρόλο στην Ραούλ Γουόλς είναι το Strawberry Blonde (1941) μαζί με τον James Κάγκνεϊ.
While on loan to Fox Studios for Rouben Mamoulian 's Blood and Sand (1941 film) starring Tyrone Power , Hayworth achieved top stardom with her sizzling performance as the amoral and seductive "Doña Sol des Muire". Ενώ για δάνειο να Fox Studios για Rouben Mamoulian "Αίμα και άμμος (1941 ταινία) Πρωταγωνιστούν Tyrone Power, Hayworth επιτευχθεί με την αρχή θέση προταγονιστού sizzling επιδόσεις ως ανήθικη και ελκυστική" Doña Sol des Muire ". This Technicolor film forever branded her as one of Hollywood's most beautiful redheads . Gene Tierney was originally intended for the role but was dropped by Darryl F. Zanuck when she eloped with Oleg Cassini . Carole Landis was the next choice for the role, but refused to dye her blonde hair red. Αυτό Technicolor ταινία για πάντα επώνυμα το Χόλιγουντ ως μια από τις πιο όμορφες redheads. Gene Tierney προοριζόταν αρχικά για το ρόλο αλλά διαγράφηκε από Darryl F. Zanuck όταν εκείνη eloped με Oleg Cassini. Carole Landis ήταν η επόμενη επιλογή για το ρόλο, αλλά αρνήθηκε να βαφών μαλλιών το ξανθό κόκκινο. Fox then borrowed Hayworth from Columbia and dyed her dark brown hair auburn . Fox τότε Hayworth δανείστηκε από την Columbia και βαμμένα σκούρα καστανά μαλλιά Auburn. With this shade, her head of long, flowing hair soon became Hayworth's best remembered feature. Με αυτή τη σκιά, το κεφάλι του μακριά, που απορρέουν μαλλιών γρήγορα έγινε Hayworth καλύτερους υπενθυμίσουμε τη δυνατότητα.

Hayworth in an evening dress by designer Howard Greer. Hayworth σε μια βραδινή τουαλέτα από τον σχεδιαστή Howard Γκριρ.

[ edit ] Career success [Επεξεργασία] Σταδιοδρομία επιτυχία
The "love goddess" image was cemented with Bob Landry's 1941 Life magazine photograph of Hayworth kneeling on her own bed in a silk and lace nightgown, which caused a sensation and became (at over five million copies) one of the most requested wartime pinups. Η "αγάπη θεά" εικόνα ήταν εδραιώθηκε με το Μπομπ Landry του 1941 Life περιοδικό φωτογραφία της Hayworth αναδιπλούμενο για το δικό της κρεβάτι σε μετάξι και δαντέλα νυχτικιά, η οποία προκάλεσε αίσθηση και έγινε (σε πάνω από πέντε εκατομμύρια αντίτυπα), ένα από τα πιο ζήτησε pinups πολέμου. Also in 1941 Rita made the cover of Time Magazine , her image drawn by famed pin up artist George Petty . Επίσης το 1941 Ρίτα έκανε την κάλυψη του περιοδικού Time, την εικόνα που φημίζεται από καρφίτσα μέχρι καλλιτέχνη George μικρής κλίμακας. During World War II she ranked with Betty Grable , Dorothy Lamour , Hedy Lamarr , and Lana Turner as the pinup girls most popular with servicemen. Κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου που κατατάσσονται με Betty Grable, Dorothy Lamour, Hedy Lamarr, και Lana Turner ως pinup πιο δημοφιλή κορίτσια με στρατιωτικούς.
Rita Hayworth would also become Columbia Pictures 's biggest star of the 1940s, under the watchful eye of studio chief Harry Cohn , who recognized her value. Rita Hayworth θα γίνει επίσης Columbia Pictures είναι μεγαλύτερο αστέρι της δεκαετίας του 1940, υπό το άγρυπνο βλέμμα των στούντιο κύριος Harry Cohn, ο οποίος αναγνωρίζεται η αξία. After she played another seductive adultress in Tales of Manhattan (1942) at Twentieth Century Fox opposite Charles Boyer , Cohn would no longer allow Hayworth to be lent out to other studios. Αφού έπαιξε σε μια άλλη ελκυστική adultress Tales of Manhattan (1942) σε εικοστού αιώνα Fox αντίθετο Charles Boyer, Cohn θα Hayworth δεν επιτρέπουν πλέον να δανείζονται σε άλλα στούντιο.
Hayworth's well-known films include the musicals that made her famous: You'll Never Get Rich ( 1941 ) and You Were Never Lovelier ( 1942 ) (both with Fred Astaire , who wrote in his autobiography that she "danced with trained perfection and individuality," and later cited Hayworth as his favorite dancing partner), the Technicolor My Gal Sal (1942) (again at Fox) with Victor Mature , and her best known musical, Cover Girl ( 1944 ) , her first Technicolor film at Columbia Pictures , with Gene Kelly . Hayworth το γνωστό ταινίες περιλαμβάνει το μιούζικαλ που κάνει το περίφημο: δεν πρόκειται ποτέ να Get Rich (1941) και ποτέ δεν Μπορείτε Lovelier (1942) (και οι δύο με τον Φρεντ Αστέρ, ο οποίος έγραψε στην αυτοβιογραφία του ότι "χόρεψαν με εκπαιδευμένο τελειότητα και ατομικότητα , »Και Hayworth αργότερα αναφέρονται ως το αγαπημένο του χορό εταίρος), το Technicolor My Gal Sal (1942) (και πάλι στο Fox) με τον Βίκτορ ώριμη, και το πιο γνωστό μουσικό, Cover Girl (1944), την πρώτη της Technicolor ταινία στο Columbia Pictures, με Gene Kelly. Although her singing voice was dubbed in her movies, Hayworth was one of Hollywood's finest dancers, imbued with power, precision, tremendous enthusiasm, and an unearthly grace. [ citation needed ] Cohn continued to effectively showcase Hayworth's physical beauty and talents in expensive Technicolor musical films: Tonight and Every Night (1945) a wartime romance with Lee Bowman , and in Down to Earth (1947), with Larry Parks , where she played the goddess Terpsichore , and executed a range of dance styles, including modern, with impressive mastery. Αν και το τραγούδι φωνή ήταν μεταγλωττισμένες στην movies, Hayworth ήταν ένα από ωραιότερα χορευτές του Χόλιγουντ, με την ίδια δύναμη, ακρίβεια, τεράστιο ενθουσιασμό, και ένας αφύσικος χάριτος. [Σημείο αναφοράς που απαιτούνται] Cohn συνέχισε να προβληθούν αποτελεσματικά Hayworth της φυσικής ομορφιάς και το ταλέντων ακριβό Technicolor μουσικά ταινίες: Απόψε και κάθε νύχτα (1945) μια ρομαντική σχέση με πολέμου Lee Bowman, και στη γη (1947), με τον Larry Πάρκα, όπου έπαιξε η θεά Τερψιχόρη, και εκτελούνται μια σειρά από στυλ χορού, όπως είναι τα σύγχρονα, με εντυπωσιακή μαεστρία .
Her erotic appeal was most notable in Gilda ( 1946 ), a black-and-white film noir directed by Charles Vidor , which encountered some difficulty with censors. Η ερωτική έκκληση αυτή σημειώθηκε κυρίως στο Gilda (1946), μια ασπρόμαυρη ταινία noir σκηνοθεσία του Charles Vidor, η οποία συνάντησε κάποια δυσκολία με λογοκριτές. This role — in which Hayworth in black satin performed a legendary one-glove striptease — made her into a cultural icon as the ultimate femme fatale . Ο ρόλος αυτός - στον οποίο Hayworth σε μαύρο σατέν τιμήσει ένα θρυλικό ένα γάντι στριπτίζ - προέβη την σε μια πολιτιστική εικόνα ως τελικός femme fatale. Alluding to her bombshell status, in 1946 her likeness was placed on the first nuclear bomb to be tested after World War II at Bikini Atoll in the Marshall Islands , as part of Operation Crossroads . Υπαινίσσεται την οβίδα καθεστώς, το 1946 την ομοιότητα διατεθεί για την πρώτη πυρηνική βόμβα που πρέπει να ελεγχθούν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο Bikini Atoll στα νησιά Μάρσαλ, ως μέρος της Επιχείρησης σταυροδρόμι.
"No matter how bad the film, when Rita danced it was like watching one of nature's wonders in motion," Joseph Cotten once remarked in a documentary about her. "Δεν έχει σημασία πόσο άσχημα της ταινίας, όταν χόρεψαν Ρίτα ήταν όπως παρακολουθούμε ένα από θαύματα της φύσης σε κίνηση," Joseph Cotten παρατήρησε σε ένα ντοκιμαντέρ γι 'αυτήν. Hayworth was so famed for her dancing that almost all of her subsequent films (mostly dramas at this point) included musical interludes and at least one dance number, usually choreographed by frequent collaborator Jack Cole , and later by Valerie Bettis . Hayworth ήταν ονομαστός τόσο για το χορό ότι σχεδόν όλες τις μετέπειτα ταινίες (κυρίως δράματα σε αυτό το σημείο) που περιλαμβάνονται μουσικές interludes και τουλάχιστον ένα χορό αριθμό, συνήθως, χορογραφημένη από συχνές Συνεργάτης Jack Cole, και αργότερα από Valerie Bettis. Along with the dance numbers in Gilda , Jack Cole choreographed one of Hayworth's best-remembered dance routines, the samba from 1945's Tonight and Every Night , which Hayworth performed while pregnant with her first child, Rebecca Welles (daughter of Orson Welles ). Μαζί με το χορό των αριθμών στις Gilda, Jack Cole χορογραφημένη Hayworth μία από τις καλύτερες υπενθυμίσουμε ρουτίνες χορού, το samba από το 1945 της απόψε και κάθε βράδυ, το οποίο εκτελείται Hayworth ενώ έγκυος με το πρώτο της παιδί, Rebecca Welles (κόρη του Orson Welles). Rita also danced a traditional flamenco with her uncle Jose Cansino in The Loves of Carmen (1948). Rita επίσης χόρεψαν ένα παραδοσιακό φλαμένκο με την θείος Jose Cansino στο Οι Αγάπες της Carmen (1948). Hayworth was the first dancer to partner both Fred Astaire and Gene Kelly on film — the others being Judy Garland , Vera Ellen , Cyd Charisse , Leslie Caron , and Debbie Reynolds . Hayworth ήταν η πρώτη χορεύτρια στα κράτη εταίρους όσο Φρεντ Αστέρ και Τζιν Κέλι, σχετικά με την κινηματογραφική - ενώ οι υπόλοιποι αντιπρόσωποι Τζούντι Γκάρλαντ, Vera Ελένη, Cyd Charisse, Leslie Caron, και Ντέμπι Ρέινολντς.
Hayworth gave one of her most acclaimed performances in Orson Welles's moody film noir The Lady from Shanghai (1948), though it failed at the box office. Hayworth έδωσε μία από τις πιο περίφημη επιδόσεις το Orson Welles της Moody ταινίας noir η κυρία από τη Σαγκάη (1948), αν και απέτυχε στο box office. The failure was in part attributed to the fact that director/co-star Welles had Hayworth's famous red locks cut off and the rest dyed blonde for her role. Η αποτυχία αυτή οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι σκηνοθέτης και συν-star Welles είχε Hayworth την περίφημη κόκκινη κλειδαριές αποκομμένη και τα υπόλοιπα βαμμένα ξανθά για το ρόλο του. This was done without Harry Cohn's knowledge or approval, and he was furious over the change. Αυτό έγινε χωρίς Harry Cohn της γνώσης ή της έγκρισης, και ήταν πολύ θυμωμένος για την αλλαγή. Her next film, The Loves of Carmen (1948) with Glenn Ford , was the first film co-produced by Columbia and Rita's own production company, The Beckworth Corporation (named for her daughter Rebecca). Η επόμενη ταινία του, Η Αγάπες της Carmen (1948) με Glenn Ford, ήταν η πρώτη κινηματογραφική συμπαραγωγή που παράγεται από το Columbia και Ρίτα παραγωγής της εταιρείας, η Beckworth Corporation (το όνομα για την κόρη της Rebecca). It was Columbia's biggest moneymaker for that year. Ήταν η μεγαλύτερη Columbia moneymaker για το έτος αυτό. She received a percentage of the profits from this and all of her subsequent films until 1955, when Hayworth dissolved Beckworth to pay off debts she owed to Columbia. Έλαβε ένα ποσοστό επί των κερδών από αυτή και όλες τις μετέπειτα ταινίες μέχρι το 1955, όταν Hayworth διαλυθεί Beckworth για την εξόφληση των χρεών που οφείλει η ίδια να Columbia.

[ edit ] Marriage to Prince Ali Aga Khan [Επεξεργασία] Ο γάμος να Prince Αλί Αγά Χαν
Hayworth left her film career in 1948 to marry Prince Ali Khan , who was the vice-president of the United Nations General Assembly representing Pakistan . Hayworth αριστερά η ταινία της καριέρα το 1948 για να παντρευτεί τον πρίγκιπα Ali Khan, ο οποίος ήταν ο Αντιπρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που εκπροσωπούν το Πακιστάν. He was also the son of Aga Khan III, the leader of the Ismaili sect of Shia Islam. Ήταν επίσης ο γιος του Αγά Χαν ΙΙΙ, ο αρχηγός της αίρεσης των Σιιτών Ismaili Ισλάμ. The couple moved to Europe , causing a media frenzy. Το ζευγάρι μετακόμισε στην Ευρώπη, προκαλώντας φρενίτιδα των μέσων ενημέρωσης. Hayworth was off the big screen for four years. Hayworth ήταν εκτός των μεγάλη οθόνη για τέσσερα χρόνια. Later Joseph L. Mankiewicz , in writing and directing 1954's The Barefoot Contessa , was said to have based his title character, Maria Vargas (played on film by Ava Gardner ), on Hayworth's life and her marriage to Ali Khan. Αργότερα, ο Joseph L. Mankiewicz, εγγράφως και η διεύθυνση του 1954 Η Barefoot Contessa, είπε ότι έχουν βάση του τίτλου χαρακτήρα, Μαρία Βάργκας (έπαιξε σε ταινία του Ava Gardner), Hayworth για τη ζωή και το γάμο να Ali Khan.

[ edit ] Divorce and later career [Επεξεργασία] Διαζύγιο και αργότερα καριέρα
After the marriage collapsed in 1951, Hayworth returned to America with great fanfare to film a string of hit films: Affair in Trinidad (1952) a black-and-white Gilda re-tread with favorite co-star Glenn Ford , and then back in Technicolor for Salome (1953) with Charles Laughton and Stewart Granger , and Miss Sadie Thompson (1953) with Jose Ferrer and Aldo Ray , for which her performance won critical acclaim. Μετά το γάμο κατέρρευσε το 1951, Hayworth επέστρεψε στην Αμερική με μεγάλη σαλπίσματα για την ταινία μια σειρά ταινιών που έχουν πληγεί: υπόθεση αυτή Τρινιντάντ (1952) μια ασπρόμαυρη Gilda εκ νέου πέλματος με το αγαπημένο co-star Glenn Ford, και στη συνέχεια πίσω στο Technicolor για Σαλώμη (1953) με Charles Laughton και Stewart Granger, και Miss Sadie Thompson (1953) με Jose Ferrer και Aldo Ray, για την οποία κέρδισε η απόδοσή τύχουν επιδοκιμασίας. Then she was off the big screen for another four years, due mainly to a tumultuous marriage to singer Dick Haymes . Τότε ήταν εκτός μεγάλη οθόνη για ακόμα τέσσερα χρόνια, οφείλεται κυρίως σε μια θυελλώδη γάμο να τραγουδιστής Dick Haymes. In 1957, after making Fire Down Below with Robert Mitchum and Jack Lemmon , and her last musical Pal Joey with Frank Sinatra and Kim Novak , Rita Hayworth finally left Columbia. Το 1957, μετά τη φωτιά κάτω από με τον Robert Mitchum και Jack Lemmon, και την τελευταία μουσικά Pal Joey με Φρανκ Σινάτρα και η Κιμ Νόβακ, Rita Hayworth, τέλος, άφησε Columbia. She got good reviews for her acting in such films as Separate Tables (1958) with Burt Lancaster and David Niven , They Came To Cordura (1959), with Gary Cooper and Tab Hunter , The Story on Page One (1960) with Anthony Franciosa , and Circus World (UK title Magnificent Showman ) (1964), with John Wayne . Πήρε καλό σχόλια για την οποία ενεργεί ως τέτοιες ταινίες χωριστούς πίνακες (1958) με Μπαρτ Λάνκαστερ και David Niven, αποδέχτηκε την Cordura (1959), με Gary Cooper και Tab Hunter, η ιστορία για τη σελίδα One (1960) με Anthony Franciosa, και Circus World (UK τίτλος ήταν υπέροχοι εκθέτης) (1964), με τον John Wayne. She continued working throughout the '60s, and in 1972 she made her last film, The Wrath of God . Συνέχισε εργασίας καθ 'όλη τη δεκαετία του'60, και το 1972 έκανε την τελευταία του ταινία, την οργή του Θεού.

[ edit ] Personal life [Επεξεργασία] Προσωπική ζωή
Naturally shy and reclusive, Hayworth was the antithesis of the characters she played. Φυσικά και ντροπαλός reclusive, Hayworth ήταν το αντίθετο των χαρακτήρων που έχει παίξει τον ρόλο της. She once complained, "Men fell in love with Gilda, but they wake up with me." Εκείνη τη στιγμή διαμαρτυρήθηκε, "Men Ερωτεύτηκε το Gilda, αλλά θα ξυπνήσει μαζί μου." With typical modesty [ citation needed ] she later remarked that the only films she could watch without laughing were the dance musicals she made with Fred Astaire. Με χαρακτηριστική μετριοφροσύνη [Σημείο αναφοράς που απαιτούνται] που αργότερα παρατήρησε ότι το μόνο που θα μπορούν να βλέπουν ταινίες χωρίς γέλιο ήταν ο χορός που έκανε μιούζικαλ με τον Φρεντ Αστέρ.
Although Hayworth didn't like horses and thoroughbred horse racing , she became a member of the Del Mar Thoroughbred Club . Αν και δεν άρεσε Hayworth άλογα και καθαρόαιμο άλογο ιπποδρομιών, που έγινε μέλος της Del Mar καθαρόαιμο Club. Her husband Prince Aly Khan and his family were heavily involved in horse racing, and Hayworth's filly Double Rose won several races in France and notably finished second in the 1949 Prix de l'Arc de Triomphe . [1] Ο σύζυγός της πρίγκιπας Aly Khan και την οικογένειά του την εκτεταμένη συμμετοχή σε ιπποδρομίες, και της φοραδίτσα διπλό Hayworth Rose κέρδισε αρκετές αγώνες στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο δεύτερο τελικό του 1949 Prix de l'Arc de Triomphe [1].
Hayworth was married five times: Hayworth είχε παντρευτεί πέντε φορές:
1) Edward C. Judson (1937–1943) 1) Edward C. Judson (1937-1943)
2) Orson Welles (1943–1948, one daughter Rebecca Welles ) 2) Orson Welles (1943-1948, μια κόρη Rebecca Welles)
3) Prince Aly Khan (1949–1953, one daughter Princess Yasmin Aga Khan ), 3) Prince Aly Khan (1949-1953, μια κόρη Princess Yasmin Αγά Χαν),
4) Dick Haymes (1953–1955) 4) Dick Haymes (1953-1955)
5) James Hill (1958–1961) 5) James Hill (1958-1961)
She also had a nephew named Richard Cansino , who is a voice actor in anime and video games ; he has done most of his work under the name "Richard Hayworth". [ citation needed ] , Αλλά είχε κάνει και ανιψιός ονομάζεται Ρίτσαρντ Cansino, που είναι μια φωνή ηθοποιός στο ANIME και video games? Έχει κάνει περισσότερα από το έργο του με την ονομασία "Richard Hayworth". [Σημείο αναφοράς που απαιτούνται]
Barbara Leaming claims in her Hayworth biography If This Was Happiness that as a child and teenager, Rita was a victim of sexual and physical abuse by her father. Barbara Leaming αξιώσεις στην Hayworth βιογραφία Αν αυτή ήταν ευτυχία που ως παιδί και έφηβος, Rita υπήρξε θύμα σεξουαλικής και σωματικής κακοποίησης από τον πατέρα της.

[ edit ] Final years [Επεξεργασία] τελευταία χρόνια

Rita Hayworth in 1977. Rita Hayworth, το 1977.
After about 1960, Hayworth suffered from extremely early onset of Alzheimer's disease , which was not diagnosed until 1980. Μετά από περίπου το 1960, Hayworth υποφέρει από εξαιρετικά πρώιμη εκδήλωση της νόσου του Αλτσχάιμερ, η οποία δεν είχε διαγνωστεί μέχρι το 1980. She continued to act in films until the early 1970s and made a well-publicized 1971 appearance on The Carol Burnett Show . Συνέχισε να ενεργούν σε ταινίες μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970 και έκανε μια καλή εμφάνιση στην δημοσιότητα 1971 Η Carol Burnett Show. Both of her brothers died within a week of each other in March 1974, saddening her greatly, and causing her to drink even more heavily than before. Και τα δύο αδέλφια της πέθαναν μέσα σε μια εβδομάδα από την άλλη, το Μάρτιο του 1974, την θλίψη σε μεγάλο βαθμό, και να προκαλεί το ποτό ακόμη πιο έντονα από πριν. In 1976 in London, Hayworth was removed from a flight during which she had an angry outburst while traveling with her agent, an event which attracted much negative publicity. Το 1976 στο Λονδίνο, Hayworth αφαιρέθηκε από μια πτήση κατά τη διάρκεια της οποίας είχε την οργισμένη ξέσπασμα ενώ ταξίδευε μαζί της παράγοντα, ένα γεγονός που προσελκύει πολύ αρνητική δημοσιότητα. In 1977, Rita Hayworth was the recipient of the National Screen Heritage Award (see photo). Lynda Carter starred in a 1983 biopic of her life. Το 1977, Rita Hayworth ήταν ο αποδέκτης της Εθνικής Κληρονομιάς Screen Award (βλέπε φωτογραφία). Lynda Carter αστέρι στο 1983 biopic της ζωής της. She lived in an apartment at the San Remo in New York City . Εκείνη ζούσε σε ένα διαμέρισμα στο San Remo στη Νέα Υόρκη.
Following her death from Alzheimer's disease in 1987 at age 68, she was interred in the Holy Cross Cemetery in Culver City, California ; location: Lourdes Grotto, Lot 196, Grave 6 (right of main sidewalk, near the curb). Μετά το θάνατό της από τη νόσο του Αλτσχάιμερ, το 1987 στην ηλικία των 68, ήταν interred στην Ιερά Σταυρού νεκροταφείο στην Culver City, California? Τοποθεσία: Lourdes Grotto, Lot 196, Τάφος 6 (δεξιά της κύριας πεζοδρόμιο, κοντά στη συγκράτηση). Her marker includes the inscription "To yesterday's companionship and tomorrow's reunion." Ο δείκτης περιλαμβάνει την επιγραφή "Για την χθεσινή παρέα και την αυριανή επανένωση".
One of the major fund raisers for the Alzheimer's Association is the annual Rita Hayworth Gala, which is held in New York City and Chicago. Μία από τις μεγαλύτερες raisers ταμείο για την ένωση της νόσου του Alzheimer είναι το ετήσιο Gala Rita Hayworth, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη και Σικάγο. Hayworth's daughter, Princess Yasmin Aga Khan , has been the hostess for these events, which since 1985 have raised more than $42 million for the Association. [2] Hayworth κόρη του, Princess Yasmin Αγά Χαν, έχει την οικοδέσποινα για αυτά τα γεγονότα, τα οποία από το 1985 έχουν προκαλέσει περισσότερα από $ 42 εκατ. για την Ένωση [2].

[ edit ] Filmography [Επεξεργασία] Φιλμογραφία
Features: Χαρακτηριστικά:
The Devil's Cross ( 1934 ) Ο Διάβολος του Σταυρού (1934)
Under the Pampas Moon ( 1935 ) Σύμφωνα με την παμπάς Moon (1935)
Charlie Chan in Egypt (1935) Charlie Chan στην Αίγυπτο (1935)
Dante's Inferno (1935) Inferno του Dante (1935)
Paddy O'Day (1935) Paddy O'Day (1935)
Professional Soldier (1935) Επαγγελματίας στρατιώτης (1935)
A Message to Garcia ( 1936 ) (scenes deleted) Ένα μήνυμα προς Garcia (1936) (σκηνές διαγράφεται)
Human Cargo (1936) Ανθρώπινα Cargo (1936)
Dancing Pirate (1936) Ο χορός του Πειρατή (1936)
Meet Nero Wolfe (1936) Γνωρίστε Nero Wolfe (1936)
Rebellion (1936) Εξέγερση (1936)
Old Louisiana ( 1937 ) Παλιά Louisiana (1937)
Hit the Saddle (1937) Hit η σέλλα (1937)
Trouble in Texas (1937) Πρόβλημα στο Τέξας (1937)
Criminals of the Air (1937) Οι εγκληματίες του αέρα (1937)
Girls Can Play (1937) Τα κορίτσια μπορούν να παίξουν (1937)
The Game That Kills (1937) Το παιχνίδι που σκοτώνει (1937)
Paid to Dance (1937) Καταβάλλεται στους Dance (1937)
The Shadow (1937) Το Shadow (1937)
Who Killed Gail Preston? ( 1938 ) Ποιός σκότωσε Gail Πρέστον; (1938)
Special Inspector (1938) Ειδικός Επιθεωρητής (1938)
There's Always a Woman (1938) Υπάρχει πάντα μια γυναίκα (1938)
Convicted (1938) Καταδικάσθηκε (1938)
Juvenile Court (1938) Δικαστήριο ανηλίκων (1938)
The Renegade Ranger (1938) Ο αποστάτης Ρέιντζερ (1938)
Homicide Bureau ( 1939 ) Προεδρείου ανθρωποκτονιών (1939)
The Lone Wolf Spy Hunt (1939) Η Lone Wolf Spy Hunt (1939)
Only Angels Have Wings (1939) Μόνο οι Άγγελοι έχουν φτερά (1939)
Music in My Heart ( 1940 ) Μουσική στην καρδιά μου (1940)
Blondie on a Budget (1940) Blondie για έναν προϋπολογισμό (1940)
Susan and God (1940) Susan και ο Θεός (1940)
The Lady in Question (1940) Η Λαίδη σε Ερώτηση (1940)
Angels Over Broadway (1940) Άγγελοι Πάνω από Broadway (1940)
The Strawberry Blonde ( 1941 ) Η Ξανθιά Φράουλα (1941)
Affectionately Yours (1941) Affectionately Δικός σου (1941)
Blood and Sand (1941) Αίμα και άμμος (1941)
You'll Never Get Rich (1941) Που δεν πρόκειται ποτέ να Get Rich (1941)
My Gal Sal ( 1942 ) My Gal Sal (1942)
Tales of Manhattan (1942) Tales of Manhattan (1942)
You Were Never Lovelier (1942) Έχετε ποτέ δεν Lovelier (1942)
Cover Girl ( 1944 ) Cover Girl (1944)
Tonight and Every Night ( 1945 ) Απόψε και κάθε νύχτα (1945)
Gilda ( 1946 ) Gilda (1946)
Down to Earth ( 1947 ) Στη γη (1947)
The Lady from Shanghai ( 1948 ) Η Λαίδη από τη Σαγκάη (1948)
The Loves of Carmen (1948) Η Αγάπες της Carmen (1948)
Champagne Safari ( 1952 ) (documentary) Champagne Safari (1952) (ντοκιμαντέρ)
Affair in Trinidad (1952) Υπόθεση στο Τρινιδάδ (1952)
Salome ( 1953 ) Σαλώμη (1953)
Miss Sadie Thompson (1953) Miss Sadie Thompson (1953)
Fire Down Below ( 1957 ) Κάτω από πυρκαγιά Down (1957)
Pal Joey (1957) Pal Joey (1957)
Separate Tables ( 1958 ) Χωριστούς πίνακες (1958)
They Came to Cordura ( 1959 ) Ήρθαν στην Cordura (1959)
The Story on Page One (1959) Η είδηση για τη σελίδα One (1959)
The Happy Thieves ( 1962 ) Το Happy Κλέφτες (1962)
Circus World ( 1964 ) World Circus (1964)
The Money Trap ( 1965 ) The Money Trap (1965)
The Poppy Is Also a Flower ( 1966 ) Η Πόπη είναι επίσης ένα λουλούδι (1966)
The Rover ( 1967 ) Η Rover (1967)
The Bastard ( 1968 ) Το κάθαρμα (1968)
Road to Salina ( 1970 ) Πορεία προς το Salina (1970)
The Naked Zoo ( 1971 ) Γυμνό Zoo (1971)
The Wrath of God ( 1972 ) Η οργή του Θεού (1972)
Short subjects: Σύντομη θέματα:
Anna Case in La Fiesta ( 1926 ) Άννα υπόθεση στην La Fiesta (1926)
Screen Snapshots: Stars at the Tropical Ice Gardens ( 1939 ) Στιγμιότυπα οθόνης: αστέρια στο Tropical Ice Gardens (1939)
Screen Shapshots: Hollywood Recreations ( 1940 ) Screen Shapshots: Hollywood Recreations (1940)
Screen Snapshots: Sports in Hollywood (1940) Screen Στιγμιότυπα: Αθλητικό στο Χόλιγουντ (1940)
Meet the Stars #1: Chinese Garden Festival ( 1941 ) Γνωρίστε τους Stars # 1: Κινέζικα Κήπος Φεστιβάλ (1941)
Meet the Stars #6: Stars at Play (1941) Γνωρίστε τους Stars # 6: αστέρια στο Play (1941)
Show Business at War ( 1943 ) Παρουσίαση των δραστηριοτήτων της, σε Πόλεμο (1943)

[ edit ] References [Επεξεργασία] Παραπομπές
^ " Love's Long Shot ". ^ "Της αγάπης διάνοια". ' Time' ( October 17 , 1949 ). «Ώρα» (17 Οκτωβρίου 1949).
^ " Rita Hayworth Galas ". ^ "Rita Hayworth galas". Retrieved on 2006 - 09-29 . Ανακτήθηκε σε σχέση με το 2006 - 09-29.
Kobal, John. Rita Hayworth: The Time, the Place, the Woman (1977). ISBN 0-393-07526-5 . Kobal, John. Rita Hayworth: Ο χρόνος, ο τόπος, η γυναίκα (1977). ISBN 0-393-07526-5.
Morella, Joe and Epstein, Edward Z. Rita: The Life of Rita Hayworth (1983). ISBN 0-385-29265-1 . Morella, Joe και Epstein, Edward Z. Ρίτα: Η ζωή του Rita Hayworth (1983). ISBN 0-385-29265-1.
Nericcio, William Anthony. Nericcio, William Anthony. "When Electrolysis Proxies for the Existential: A Somewhat Sordid Meditation on What Might Occur if Frantz Fanon, Rosario Castellanos, Jacques Derrida, Gayatri Spivak, and Sandra Cisneros Asked Rita Hayworth Her Name at the Tex[t]-Mex Beauty Parlor." "Κατά την ηλεκτρόλυση πληρεξούσιος για την υπαρξιακή: μια κάπως πικρή Διαλογισμός για το τι θα μπορούσε να προκύψει εάν Frantz Fanon, Rosario CASTELLANOS, Jacques Derrida, Gayatri Spivak, και Sandra Cisneros Asked Rita Hayworth το όνομά της στο Tex [τ]-MEX ινστιτούτο καλλονής." in Tex(t)-Mex: Seductive Hallucination of the "Mexican" in America στο Tex (t)-MEX: δελεαστικός Ψευδαίσθηση του "μεξικάνικο" στην Αμερική
Ringgold, Gene. The Films of Rita Hayworth: The Legend and Career of a Love Goddess (1974). ISBN 0-806-504-390 . Ringgold, Gene. Ταινίες του Rita Hayworth: The Legend και Σταδιοδρομίας της θεάς Love (1974). 0-806-504-390 ISBN.
" Rita Hayworth and the Shawshank Redemption " "Rita Hayworth και η εξαγορά Shawshank"
Band: The White Stripes; Album: Get Behind Me Satan; Song: Take, Take, Take; "I was shocked to look up and see Rita Hayworth there in a place so seedy." Band: The White Stripes? Album: Πάρε πίσω μου Σατανά? Τραγούδι: Take, Take, Take? "Ήμουν σοκαρισμένος να αναζητήσετε και να δείτε Rita Hayworth υπάρχει σε ένα μέρος τόσο ελεεινός." The song describes the interaction between the singer, Jack White and Rita Hayworth. Το τραγούδι περιγράφει την αλληλεπίδραση μεταξύ του τραγουδιστή, ο Jack White και Rita Hayworth. (2005)